СТМ "ПРОФИМЕД"

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "ПРОФИМЕД"
СТМ “ПРОФИМЕД” гр. Ямбол е пререгистрирана в МЗ гр. София с Удостоверение № 034-2 / 04.09.2008 г. и отговаря на всички изисквания на Наредба № 3 на МЗ от 25.01.2008г.
Ние работим при високи изисквания за качество, всеобхватност и коректност за осигуряване здравето и безопасността при работа, като извършваме следните дейности при договаряне с работодателите:
1. ДЕЙНОСТИ
1.1. Извършва наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
1.2. Консултира и организира предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
1.3. Съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при
работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
- Вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
- Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания
- Честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания
1.4. Предоставя на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здраве и безопасност на работещите
1.5. Уведомява общо практикуващ лекар за заболявания или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
1.6. Изготвя на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
1.7. Анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.
1.8. Изготвя и предоставя до 30 юли на съответната година обобщен анализ на работодателя и РИОКОЗ гр. Ямбол.
1.9. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд СТМ води здравно досие на електронен и хартиен носител.
1.10.Участва в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
1.11. Съвместно с представителите на работодателя и в съответствие с оценката на риска:
1.12. Разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск
1.13. Предлагат степенуване по приоритети на мерките, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики,включително и мерките и възможностите за инвестиции
1.14. Оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки
1.15. Разработва препоръки за работодателя за преустройство на работното място, организацията и трудовото натоварване на работещи, нуждаещи се от специална закрила.
1.16. Разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика
1.17. Организират и провеждат обучение на работещите по правилата за първа помощ, само помощ,и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
1.18. Предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
1.19. Дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
1.20. Участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на среса при работа.
1.21. Подпомагат работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
1.22. Подпомагат работодателя при разработване на правила, норми и инструкции в предприятието за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане.
1.23. Консултират и подпомагат комитетите и групите то условия на труд при осъществяване на дейността им по ч. 29 от ЗЗБУТ.
2.1. Организира и провежда периодични медицински прегледи и изследвания в съответствие с ЗЗБУТ и Наредба 3 от 25.01.2008г.
2. ЦЕНИ
СТМ “ Профимед “ Ви предлага разумни цени при високо качество и комплектност на услугите.  www.profimed.info
  E-mail: profimed@mail.bg


Hosted by uCoz