Орган за контрол от вида С "ПРОФИМЕД"
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С "ПРОФИМЕД" -Акредитиран от БСА

1. Извършва контрол на факторите на работната среда.
Съблюдава се спазването на всички нормативни документи - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г.,
Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г.
Физични фактори на работната среда:
- микроклимат
- осветление – осветеност
- шум – ниво на звука
2. Контрол на електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни
условия на труд, Закона за измерванията, НТЕЕ, ПБТЕЕУС П.10.3(2) и
Наредба 7 чл. 217 – ИЗВЪРШВАМЕ КОНТРОЛ :
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
- импеданс на контура „фаза-защитен” проводник
- съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
- съпротивление на защитни заземителни инсталации
- съпротивление на изолация
E-mail: profimed@mail.bg
 

Hosted by uCoz