АГЕНЦИЯ "ПРОФИМЕД КОНСУЛТ"
1. Извършва одит, въвежда вътрешни системи по ЗБУТ и OSHAS 18001.
2. Изготвя и въвежда "Система за самоконтрол на храните".
3. Извършва консултантски и дилърски услуги във връзка с въвеждане на НАССP.
4. “ISOsystemPlus”™
Програмен комплекс за създаване, внедряване, поддържане в работно състояние и последваща сертификация на системи за управление на качеството (охрана на околна среда, охрана на труда, хранителна безопасност) според изискванията на международните стандарти
(ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001,HACCP
Изграждане и поддръжка в състояние на постоянен контрол и управление на системата за документация
Създаване на база данни на документите на системата за качество с отчитане на всички параметри, изисквани от ISO 9001-2000, 14001-1996 и НАССР
Възможност за оперативен контрол на всички документи от Системата
Система за автоматичен мониторинг за състоянието на документите от Системата и информиране на Координатора за необходимост от своевременно извършване на планирани действия над тях
Отчет на промени/ревизии в документацията
Оперативно информиране на всички ползващи за изпратените до тях документи
Организация на система за ефективен контрол на външните документи
Организация на система за управление на записите по качеството
Осигуряване на необходимата конфиденциалност и «нива» на достъп на различните ползващи до документите на Системата

E-mail: profimed@mail.bg


Hosted by uCoz